• Biblioteka

   • Witamy w bibliotece - zapraszamy do odwiedzin:

     

    PONIEDZIAŁEK

    07.45 - 15.45

    WTOREK

    07.45 - 15.45

    ŚRODA

    07.45 - 15.45

    CZWARTEK

    07.45 - 15.45

    PIĄTEK

    07.45 - 15.45

     
    mgr Anna Linke-Pęksa


    mgr Justyna Małocha

    mgr Klaudia Brędowska

     

   • Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

   • Regulamin wypożyczania podręczników

    1. Podręczniki i materiały edukacyjne, które zakupiono z dotacji są własnością placówki i wypożycza je biblioteka.

               Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują nieodpłatnie.

    1. Ilekroć mowa o:

    podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej lub otrzymany z MEN;

    materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

    materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

     

    1. Zasady wypożyczania:
    • Podręczniki i materiały edukacyjne mogą wypożyczać uczniowie na czas nauki w danym roku szkolnym.
    • Podręczniki mają służyć uczniom przez 3 kolejne lata nauki.
    • Uczeń przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi lub nauczycielowi.
    • Uczeń jest odpowiedzialny za stan wypożyczonych mu podręczników.
    • Książki powinny być obłożone oraz podpisane w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
    • W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub ćwiczeń w trakcie roku szkolnego szkoła nie zapewnia następnych.
    1. Zasady zwrotu:
    • Termin wypożyczenia i zwrotu podręczników wyznacza nauczyciel w uzgodnieniu  z bibliotekarzem.
    • Czytelnicy są zobowiązani do szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych  i zwrócenia ich w stanie nie gorszym niż normalne użytkowanie.
    • Podręczniki należy zwrócić natychmiast po realizacji treści podręcznika i nie później niż w przedostatni dzień bieżącego roku szkolnego.
    • Stan zwracanego podręcznika ocenia nauczyciel przedmiotu i bibliotekarz. 
    • Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki, przechodzą na własność ucznia po ukończeniu danej klasy.
    • W przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego uczeń zobowiązany jest zwrócić podręczniki i materiały ćwiczeniowe do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
    1. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zakupienia nowego podręcznika w miejsce zagubionego lub zniszczonego.
    2. Podręcznik zniszczony to książka:
    • ze śladami zalania, plamami lub innymi zabrudzeniami;
    • z wyrwanym, pozaginanymi lub podartymi kartkami bądź okładką;
    • popisana lub porysowana;
    • bez płyty CD lub z uszkodzoną płytą, jeśli taka była dodatkiem do książki.

     

    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  28.08.2018 r.