• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    - Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    - Dokumenty w pdf nie są edytowalne
    - Elementy grafiki bez oprawy alternatywnej

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Kowalczyk
    • E-mail: sekretariat@spchotomow.edu.pl
    • Telefon: (22) 772 62 84

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów

    "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku prowadzi pięć wejść, z których wszystkie są na poziomie terenu. Wejścia usytuowane są z trzech stron budynku. Drzwi wejściowe oszklone (szkło bezpieczne).
    2. Przy wejściu do budynku szkoły nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych, informacji udzielają pracownicy obsługi.
    3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu ogólnym, z którego można dotrzeć do drzwi wejściowych bez utrudnienia.
    4. Szkoła ma jedno piętro i wyposażona jest w windę.
    5. Szerokie, przestronne korytarze z możliwością poruszania się w dwie strony.
    6. Dwie toalety z pełnym wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych.
    7. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
    8. Szkoła jest dostępna dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    9. Szatnia dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich.
    10. Między posadzką a ścianą zapewniony jest czytelny kontrast kolorystyczny.
    11. Schody zabezpieczone odpowiedniej wysokości balustradami oraz oznakowane krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegów kontrastującą taśmą ostrzegawczą.
    12. Elementy wyposażenia korytarzy usytuowane są we wnękach lub w przestrzeni wyznaczonej.